Java-自行封装数组操作工具ArrayUtil类

  • 内容
  • 评论
  • 相关

讨论的都是int类型数组:

打印数组元素:print方法

颠倒数组元素:reverse

获取元素索引:indexOf/lastIndexOf

获取元素最值:getMax/getMin

拷贝数组元素:arraycopy

数组元素排序:sort

二分查询方法:binarySearch

------------------------------------------------------------------

针对于数组来说,上述方法会经常使用到.

在A类使用,得把上述方法拷贝到A类中去使用.

在B类使用,得把上述方法拷贝到B类中去使用.

.........

重复的功能被定义了N次!

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注