Java-java自带数组工具类Arrays

  • 内容
  • 评论
  • 相关

数组的算法操作,使用太频繁了,SUN公司就直接在JDK中提供了一个数组的工具类(Arrays).

java.util.Arrays类:

int binarySearch(type[] arr,type key) 使用二分法查找数组里某元素并返回其索引,若找不到返回负数.

void sort(type[] arr) 使用调优后的快速法对指定数组排序。

String toString(type[] arr) 返回指定数组内容的字符串表示形式。

public static type[] copyOf(type[] original, int newLength) 复制指定的数组,截取或用 0 填充(如有必要),以使副本具有指定的长

度。

---------------------------------------------

使用注意:必须java.util.Arrays.方法(参数);

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注